Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering

U bevindt zich hier: 

>> Aansprakelijkheid 

  |  

Execution only

  |  

Sitemap

  |  

Disclaimer

  |  

Contact

  |

Aansprakelijkheid bestuur BV & NV

 

Als u bestuurder bent - of wordt - bij een N.V. of B.V., gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat een bestuurder naast (of in plaats van) de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld. Zo'n persoonlijke aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van de taak als bestuurder.

Onbehoorlijk bestuur
In Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van bestuurders vastgelegd. Het verplicht de bestuurders tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur' over de rechtspersoon. Het is niet mogelijk een sluitende definitie te geven van behoorlijk bestuur. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen (denk aan de code Tabaksblat!).

Voorbeelden van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur zijn:Onvoldoende informeren van commissarissen waardoor deze worden gehinderd in hun toezichthoudende taak. Verzuimen de kredietwaardigheid na te gaan van contractspartners. Hierdoor kan uw eigen bedrijf worden meegesleept in de financiële neergang van een andere onderneming. Nalaten uw onderneming te beschermen tegen voorzienbare risico's, door bijvoorbeeld afdoende voorzieningen op te nemen. Onverantwoord investeren, waarbij duidelijk sprake is van overschrijding van het normale ondernemingsrisico.

Oorzaken
In de praktijk blijkt het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames kunnen hiertoe aanleiding zijn. Daarnaast worden veel aansprakelijkheidsclaims ingesteld naar aanleiding van het faillissement van de vennootschap.

Commissarissen
De aansprakelijkheid van commissarissen vloeit voort uit hun hoofdtaken; advisering en toezicht. Deze taken zijn, mede door de Code Tabaksblat, verschoven van een passieve rol naar een steeds actievere rol als betrokken en daadkrachtige adviseurs en toezichthouders van het bestuur.

Persoonlijke aansprakelijkheid voor een misleidende jaarrekening rust - naast op de bestuurders - tevens rechtstreeks op de commissarissen (art. 2:260BW).

Intern en extern
De bestuurder heeft te maken met zowel een interne als externe aansprakelijkheid.

Interne aansprakelijkheid
Betreft de aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon. Bestuurders en commissarissen hebben een verplichting naar de vennootschap tot een behoorlijke vervulling van de aan hen opgedragen taak. Indien de bestuurder hierin tekortschiet, kan de vennootschap (of de curator) een beroep doen op Artikel 2:9 BW.

Externe aansprakelijkheid
Iedere rechtspersoon kan in het maatschappelijke verkeer (bij het zakendoen) onzorgvuldig handelen naar derden toe, bijvoorbeeld handelscrediteuren. U kunt als bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die het gevolg is van:niet-nakoming van contracten (het onbetaald laten van een rekening) of onzorgvuldig handelen (onrechtmatige daad).
U kunt aansprakelijk gesteld worden wanneer u de schadeveroorzakende handeling had kunnen voorkomen én u valt aan te rekenen dat u dit niet heeft gedaan.

Hoofdelijk en collectief
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van u én uw medebestuurders.

 

Welke situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder?

Hieronder worden situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze lijst is gebaseerd op aanspraken die in de praktijk regelmatig hebben plaatsgevonden. Dit is echter geen limitatieve opsomming. Het is afhankelijk van de specifieke, individuele situatie of een claim door de rechter wordt toegewezen cq of er dekking is op de verzekering.

 

 • Ten aanzien van de boekhouding:Nalaten een boekhouding bij te houden, niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie, in het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vennootschap.
 • Het niet tijdig melden van betalingsonmacht aan de fiscus, bedrijfsvereniging enbedrijfs(tak)pensioenfonds (Tweede Misbruikwet).
 • Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële
 • consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen van gemaakte afspraken.
 • Het aangaan van voor de rechtspersoon nadelige verplichtingen terwijl een faillissement op korte termijn niet ondenkbaar is.
 • Het verwaarlozen van de kredietbewaking
 • In situaties van dreigende betalingsonmacht crediteuren van de rechtspersoon selectief betalen.
 • Het negeren van tegenstrijdige belangen van een bestuurder – zakelijk of privé.
 • Het stellen van onevenredig grote zekerheden ten behoeve van financiers of het ongunstig vervreemden van activa.
 • Het niet of niet op tijd informeren van aandeelhouders en commissarissen over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.
 • Handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon zoals genoemd in de statuten.
 • Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid van bestuurders. Zoals het niet aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon, terwijl duidelijk is of behoort te zijn dat de rechtspersoon de verplichtingen niet meer kan nakomen.
 • Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen.
 • Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nakomen.
 • ‘Zwart’ontvangen en ‘zwart’ betalen van bedragen (incl. lonen).
 • Het abrupt ontvlechten van deelnemingen waarbij de solvabiliteit en liquiditeit met een
 • verhoudingsgewijs uitzonderlijk hoog bedrag verminderd wordt.
 • Ongerechtvaardigde persoonlijke verrijking.

 

schadevoorbeelden